Shivam Computer Education Development Society, Tausar Nagaur (Raj.)